Elektromobilność

Pomagamy gminom i powiatom w opracowaniu analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych, zgodnie z wytycznymi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Dnia 22 lutego 2018 roku weszła w życie opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która określa:

1)    zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura
2)    obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
3)    obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych
4)    warunki funkcjonowania stref czystego transportu
5)    krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji

Zapisy ustawy zobowiązują gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców, które świadczą lub zlecają usługi transportu publicznego, obowiązek opracowania do końca 2018 roku analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych.

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej, która obejmuje wg zapisów ww. ustawy w szczególności:

 • analizę finansowo-ekonomiczną
 • oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi
 • analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji

Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek stworzenia ww. analizy w terminie do 31 grudnia 2018 roku i niezwłocznie po jej sporządzeniu przekazania ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Jeżeli wyniki analizy wskazywać będą na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego może obecnie nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych.

W ramach prac nad opracowaniem analizy, REFUNDA oferuje także kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Po ich zakończeniu analizy zostaną uzupełnione o uzasadnione do wprowadzenia uwagi mieszkańców zebrane podczas całego procesu i czasu trwania konsultacji.

REFUNDA po przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych oferuje także dostosowanie planu transportowego do jej wyników, na co ustawodawca przewidział rok czasu od wejścia w życie ww. przepisów.

 

STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa również warunki tworzenia i funkcjonowania tzw. stref czystego transportu.

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu, na obszarze zwartej zabudowy można ustanowić strefę czystego transportu, do którego ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

REFUNDA zapewnia profesjonalne opracowanie projektu aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę czystego transportu. W ramach kompleksowej usługi:

 • przygotowujemy plany wytyczające granice obszaru strefy czystego transportu
 • opracowujemy sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu
 • określamy dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały
  o ustanowieniu strefy czystego transportu.

Zespół REFUNDA zapewnia pełne wsparcie dla gmin na każdym etapie opracowania uchwały dotyczącej wytyczenia strefy czystego transportu.

 • DOŚWIADCZENIE

  Zespół ekspertów REFUNDA posiada bogate doświadczenie w dziedzinie transportu zbiorowego, gospodarki komunalnej, pomocy publicznej, funduszy europejskich, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i wielu innych. Zespół ten zrealizował ponad 200 projektów doradczych z terenu całej Polski między innymi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i spółek komunalnych.

 • WIEDZA

  Wykształcenie i wiedza to najważniejsza wartość zespołu REFUNDA. Trafne i przemyślane rozwiązania proponowane przez zespół REFUNDA są wynikiem wiedzy akademickiej ale i przede wszystkim – wiedzy rynkowej – zdobytej na przestrzeni wielu lat działania w branży. Wiedza stanowi przewagę konkurencyjną oraz jest głównym czynnikiem sukcesu i rozwoju zespołu REFUNDA.

 • KOMPLEKSOWOŚĆ

  W skład zespołu REFUNDA wchodzą radcy prawni, inżynierowie, ekonomiści i audytorzy których wiedza i doświadczenie pozwala proponować przemyślane i sprawdzone rozwiązania. Szerokie spektrum doświadczonych ekspertów oraz kompilacja wiedzy z różnych dziedzin umożliwia całościowe spojrzenie na problem a w efekcie jego kompleksowe rozwiązanie.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe