Analiza kosztów i korzyści

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, obejmującą:

  • analizę finansowo-ekonomiczną
  • oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi
  • analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji

Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek stworzenia ww. analizy w terminie do 31 grudnia 2018 roku i niezwłocznie po jej sporządzeniu przekazania ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Jeżeli wyniki analizy wskazywać będą na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego może obecnie nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych.

W ramach prac nad opracowaniem analizy, REFUNDA oferuje także kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Po ich zakończeniu analizy zostaną uzupełnione o uzasadnione do wprowadzenia uwagi mieszkańców zebrane podczas całego procesu i czasu trwania konsultacji.

REFUNDA po przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych oferuje także dostosowanie planu transportowego do jej wyników, na co ustawodawca przewidział rok czasu od wejścia w życie ww. przepisów.

 

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]