Wnioski o dofinansowanie program NFOŚiGW GEPARD II

Firma REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia oferuje kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie,w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” na bezzwrotne dotacje dla samorządów na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz złożenie dokumentacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze stosownymi załącznikami.

O bezzwrotne dotacje mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz ich związki. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji można składać w terminie do 4 lutego 2019r.

Celem programu jest wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności poprzez dotacje na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zapisy regulaminu konkursu NFOŚiGW przewidują iż, dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości:

  • dla miast małych (do 20 tys. mieszk.) i średnich (od 20 do 100 tys. mieszk.) do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 tys. zł
  • dla miast dużych (pow. 100 tys. mieszk.) do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł
  • w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych

Jeden Wnioskodawca może złożyć w danym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, przy czym dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]