Systemy gospodarki odpadami

REFUNDA z sukcesem optymalizuje wydatki gmin, także tych posiadających własne spółki z sektora gospodarki odpadami.

W ramach oferowanych usług realizujemy:

  • kalkulacje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
  • prognozy kosztów funkcjonowania systemu po zmianie stawek opłat
  • opracowywanie bądź zmiana uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach
  • kalkulacje wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadów
  • kompleksową obsługę zamówień publicznych, w tym w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
  • analizy dot. kierunku rozwoju selektywnej zbiórki odpadów
  • określanie zapotrzebowania na punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych lub innych rozwiązań alternatywnych,
  • analizy dot. odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  • koncepcje działań edukacyjno – promocyjnych dla wybranego modelu gospodarki odpadami
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]