Zamówienia publiczne

Pomagamy zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom.

REFUNDA służy Zamawiającym kompleksową pomocą w bezpiecznym oraz efektywnym prowadzeniu postępowań przetargowych. Wykonawcom natomiast oferuje pełne wsparcie w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne, korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym reprezentację przed KIO oraz sądami powszechnymi.


W ramach praktyki zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami zespół REFUNDA doradza w szczególności w postępowaniach dotyczących:

 • kontraktowania przez gminy usług zagospodarowania i/lub odbioru odpadów komunalnych
 • wyboru podmiotów budujących, projektujących i eksploatujących w szczególności w formułach PPP instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Dla Zamawiających REFUNDA oferuje m.in.:

 • ustalenie i przygotowanie warunków udziału w postępowaniu
 • przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu
 • przygotowanie pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym opisów przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy
 • kompleksowe doradztwo na etapie oceny ofert oraz wyjaśnień treści SIWZ
 • uczestniczenie w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych
 • zastępstwo procesowe Zamawiającego przed KIO oraz sądami powszechnymi

Dla Wykonawców REFUNDA oferuje m.in.:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • składanie wniosków o zmianę treści SIWZ oraz odwołań wobec postanowień SIWZ
 • analizy i opinie dotyczące zagadnień prawa zamówień publicznych
 • ocenę złożonych ofert konkurencji w postępowaniu
 • pełne doradztwo prawne w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym sporządzanie odwołań i zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]