Plan mobilności

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. SUMP, czyli Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument o charakterze strategicznym, który opracowuje się w celu zapewnienia mieszkańcom danego obszaru jednego i spójnego miejskiego systemu transportu. Celem jest poprawa mobilności mieszkańców a także zaspokojenie potrzeb gospodarki w miastach i ich aglomeracyjnym otoczeniu. Nadrzędnym, długookresowym celem takiego planu mobilności jest poprawa jakości życia w ośrodkach miejskich.

Zespół REFUNDA podczas prac nad planami mobilności miejskiej wykorzystuje dotychczasowe, dobre i sprawdzone praktyki planistyczne, jak również bierze pod uwagę podstawowe zasady integracji, aktywnej partycypacji społecznej, jak i oceny.

Ponadto plan mobilności staje się w wybranych Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) nowej perspektywy unijnych środków dla okresu programowania 2014-2020 dokumentem niezbędnym do aplikowania o dotacje. Jego wybrane elementy są także częścią opracowywanych w miastach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, które to plany są również załącznikami do wniosków unijnych.

Plan mobilności powinien spełniać podstawowe cele, którymi są:

 • zapewnienie mieszkańcom równych opcji transportowych, aby mieli oni dostęp do wybranych, kluczowych celów swojej codziennej lub okazjonalnej podróży
 • poprawa bezpieczeństwa, redukcja zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie nadmiernego hałasu
 • redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii
 • poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów
 • wzrost atrakcyjności danego ośrodka miejskiego i tym samym jego postrzegania jako interesującego miejsca do życia

Poszczególne strategie postępowania oraz działania określane przez zespół specjalistów REFUNDAw Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności) pokrywają wszystkie rodzaje i formy transportu w całej, danej aglomeracji miejskiej. Są to zarówno publiczne, jak i prywatne środki transportu, związane z pasażerami oraz z przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.
Plan mobilności miejskiej opracowywany przez REFUNDA wykazuje następujące, podstawowe cechy:

 • długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia planu mobilności
 • podejście partycypacyjne
 • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich rodzajów i form transportu dostępnych na danym obszarze
 • tzw. integracja pozioma i pionowa
 • ocena obecnej i przyszłej skuteczności
 • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie
 • branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich rodzajów i form transportu

Jakie korzyści daje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności)? Podstawowe zalety to:

 • podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego planem mobilności
 • możliwości skutecznego aplikowania o środki unijne nowej perspektywy budżetowej UE dla okresu 2014-2020
 • wybrane elementy planu mobilności stanowią część Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
 • ograniczanie kosztów funkcjonowania różnych rodzajów i form transportu
 • tworzenie licznych korzyści ekonomicznych dla lokalnej gospodarki
 • zmniejszenie kongestii (pot. korków)
 • poprawa zdrowia mieszkańców poprzez niższą emisję gazów i hałasu
 • poprawa jakości o ochrona środowiska naturalnego
 • zwiększenie mobilności mieszkańców
 • tworzenie nowoczesnych, multimodalnych rozwiązań
 • lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, w tym zasobów finansowych i ludzkich
 • lepsze planowanie działań i ich integracja
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]