Testy prywatnego inwestora i wierzyciela

Zespół REFUNDA z sukcesem doradza w zakresie pomocy publicznej przy przygotowaniu oraz notyfikacji pomocy publicznej otrzymywanej w formie inwestycji kapitałowych. Aby daną inwestycję kapitałową – dokapitalizowanie / podwyższenie kapitału zakładowego uznać za przeprowadzoną na zasadach zgodnych ze wspólnym rynkiem należy przeprowadzić test prywatnego inwestora.

Test prywatnego inwestora ten jest instrumentem służącym do określenia czy dane działanie państwa stanowi niedozwoloną pomoc publiczną czy też nie, i sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie: czy inwestor prywatny w podobnej sytuacji zachowałaby się tak samo jak organ władzy publicznej.

Testu prywatnego inwestora jest zadaniem skomplikowanym i multidyscyplinarnym albowiem wymaga porównania warunków dotyczących badanej transakcji kapitałowej z innymi podobnymi sytuacjami w jakie zaangażowane są lub mogły być prywatne firmy.

Drugim rodzajem testu zachowań władzy publicznej i oceny pomocy publicznej jest test prywatnego wierzyciela. Zespół REFUNDA z powodzeniem doradza zarówno spółkom, które uzyskały korzyść od organu publicznego, jak i stronie publicznej w ocenie i ewentualnej notyfikacji pomocy udzielonej w tej formie.

Test prywatnego wierzyciela ma na celu wykazanie czy państwo występujące w roli wierzyciela zachowuje się jak prywatna instytucja nastawiona na zysk. Innymi słowy czy na przykład umarzając dane zobowiązanie (podatkowe, wynikające z kar umownych, inne) działa w sposób w jaki działałby prywatny podmiot występujący z pozycji wierzyciela.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]