Analiza sytuacji rynkowej

Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszła w życie, uchwalona 6 września 2001 roku Ustawa o transporcie drogowym. Zobowiązała ona jednostki samorządu terytorialnego do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kompleksowej – rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km. Na podstawie powyższej analizy odpowiedni organ samorządu podejmuje decyzje w sprawie wydawania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne.

Firma REFUNDA oferuje Państwu pomoc w zakresie przygotowania rocznych lub dedykowanych (dla poszczególnych wniosków) analiz sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich.

Dodatkowo, firma REFUNDA proponuje podjęcie się na zasadach umownych w imieniu Starosty lub Wójta albo Burmistrza, następujących czynności związanych z procesem udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób:

  • przyjmowanie od zainteresowanych przewoźników wniosków o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w art. 22, ust. 1,
  • opracowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a, ust. 5,
  • zasięgnięcie opinii organizacji konsumentów w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń (art. 22a, ust. 6),
  • przygotowanie projektu stanowiska na podstawie którego Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt albo Burmistrz, rozpatrując wniosek przewoźnika, zgodnie z art. 22a, ust. 1 odmawiałby wydania zezwolenia (pkt 1) lub mógłby dokonać odmowy jego wydania (pkt 2),
  • przygotowywanie stanowiska Starosty w sprawie wniosków Marszałka Województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Powiatu,
  • przygotowywanie stanowiska Prezydenta Miasta, Wójta, Burmistrza w sprawie wniosków Starostów w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Gminy lub Miasta.
  • opracowywanie analiz rocznych

Po wykonaniu powyższych czynności, na podstawie przygotowanego projektu stanowiska, Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt lub Burmistrz podejmuje decyzję dotyczącą wydania, odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów regularnych.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]