Audyt rekompensaty

KALKULACJA REKOMPENSAT to zarówno audyt rekompensaty ex-post, jak i prognoza rekompensaty ex-ante, które występują w usługach publicznego transportu zbiorowego. W ramach kalkulacji rekompensat REFUNDA oferuje kompleksowe usługi audytorskie o charakterze ekonomicznym i prawno-podatkowym, w tym opiniującym zagadnienia pomocy publicznej. Prace specjalistów REFUNDA są wspomagane przez biegłych rewidentów księgowych z odpowiednimi uprawnieniami państwowymi oraz przez certyfikowanych audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty CIA (Certified Internal Auditor) i ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

AUDYT REKOMPENSATY

AUDYT REKOMPENSATY jest niezależnym, zewnętrznym badaniem ex-post rekompensaty udzielonej wybranemu Operatorowi w formie zaliczek na wykonywanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za dany okres, najczęściej roczny. Rekompensata jest jedną z form pomocy publicznej, niezależnie czy jest przekazywana wybranemu Operatorowi w formie pieniężnej (zaliczkowe przelewy wynagrodzenia), czy też w formie na przykład podwyższania kapitału, pożyczek, aportów rzeczowych lub pieniężnych a nawet nieodpłatnego przekazywania środków trwałych. Dlatego zaleca się rokrocznie przeprowadzać audyt rekompensaty z uwagi na jej szczególny charakter i tym samym ustalać czy nie doszło do nadmiernej, niezadowolonej pomocy publicznej, którą przekazaliśmy Operatorowi. Audyt rekompensaty warto przeprowadzać po zamknięciu przez badany podmiot ksiąg rachunkowych za poprzedni rok, a jeszcze przed zakończeniem prac biegłych rewidentów.

PROGNOZA REKOMPENSATY

PROGNOZA REKOMPENSATY jest z kolei niezależną, zewnętrzną kalkulacją ex-ante wysokości rekompensaty, którą dany Organizator planuje udzielić wybranemu Operatorowi w kolejnych okresach realizacji umowy powierzenia. Okresy dla prognoz rekompensaty są zazwyczaj roczne, ale występują również okresy kilkuletnie i wieloletnie. Prognoza rekompensaty jest niezbędnym elementem, nierzadko stanowiącym załącznik, do zawarcia nowej bądź przedłużenia dotychczasowej umowy powierzenia z danym Operatorem świadczącym usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego.

KALKULACJA REKOMPENSATY

Kalkulacja rekompensaty, w tym zarówno audyt rekompensaty, jak i prognoza rekompensaty jest opracowywana przede wszystkim w oparciu o następujące akty:

  • Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
  • Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
  • Wytyczne MRR/H/22(3)/05/2011 w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 11 maja 2011r. wydanych przez  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Umowę wykonawczą zawartą pomiędzy Organizatorem publicznego transportu zbiorowego a Operatorem wewnętrznym i tam zawartą metodologię oraz warunki dla kalkulowania rekompensaty

Przy okazji kalkulacji rekompensaty, zarówno podczas audytu rekompensaty, jak i prognozy rekompensaty, REFUNDA oferuje także usługę w zakresie oceny organizacji i prowadzenia rachunkowości u badanego operatora. Zespół REFUNDA analizuje czy posiadana polityka rachunkowości, w tym również stosowane tzw. klucze podziałowe (klucze rozliczeniowe) spełniają szczególne wymagania dotyczące ewidencji działalności publicznej i niepublicznej, w szczególności zasad wynikających z Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]