Koncesja na usługi

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 2) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jednym z trybów wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego jest stosowanie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. REFUNDA kompleksowo wspiera swoich Klientów w zagadnieniach związanych z przygotowaniem lub udziałem w postępowaniach, w których możliwa jest do zastosowania koncesja na usługi realizowane w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Oferujemy pełne wsparcie dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin, powiatów i województw przy przeprowadzaniu postępowania koncesyjnego na usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

Koncesja na usługi jako jeden z możliwych trybów zawarcia umowy na usługi publicznego transportu zbiorowego jest trybem szczególnie dedykowanym w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Usługi doradcze zespołu REFUNDA obejmują w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w przygotowaniu i wdrożeniu usługi publicznego transportu zbiorowego w ramach zawarcia umowy koncesji na usługi z wybranym przewoźnikiem / lub kilkoma przewoźnikami
 • dokonywanie pełnej analizy ekonomicznej, technicznej i prawnej zadania zapewnienia swoim mieszkańcom transportu zbiorowego, gdzie planowana jest do przeprowadzenia koncesja na usługi
 • prowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji usługi koncesyjnej
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji prawnej, ekonomicznej oraz technicznej do prowadzenia negocjacji w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na usługi transportu zbiorowego oraz doradztwo przy wyborze najlepszego koncesjonariusza dla dla gmin, powiatów i województw

Koncesja na usługi to tryb wymagający podjęcia następujących działań, które kompleksowo obsługuje zespół specjalistów REFUNDA:

 1. Opracowanie i przygotowanie ogłoszenia o koncesji, gdzie zawarty jest przede wszystkim opis potrzeb i wymagań, które potencjalni oferenci muszą spełniać, aby przystąpić do postępowania
 2. Ocena złożonych przez potencjalnych oferentów wniosków i badanie czy spełniają oni postawione w ogłoszeniu warunki
 3. Negocjacje i omówienie zakresu koncesji (aspektów prawnych, ekonomicznych i technicznych) z potencjalnymi oferentami, którzy spełnili wymagania postawione na etapie ogłoszenia o koncesji
 4. Sporządzenie protokołu z negocjacji
 5. Korekta opisu potrzeb i wymagań w celu opracowania ostatecznego opisu przedmiotu koncesji
 6. Opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu koncesji, w tym także wzoru umowy koncesji na usługi i innych niezbędnych załączników
 7. Przygotowanie i wystosowanie zaproszenia do złożenia ofert
 8. Ocena złożonych ofert
 9. Zawarcie umowy koncesyjnej (koncesja na usługi)
[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]