Operator wewnętrzny

MODELE ORGANIZACJI TRANSPORTU

REFUNDA kompleksowo opracowuje i wdraża prawno – ekonomiczne modele organizacji publicznego transportu zbiorowego przy udziale operatora wewnętrznego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia WE 1370/2007 oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

AUDYT DOKUMENTÓW

REFUNDA przeprowadza analizy dokumentów operatora wewnętrznego w celu ich dostosowania do przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 i Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, w tym przede wszystkim:

  • uchwały i zarządzenia właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego
  • umowy i statuty spółek komunikacyjnych
  • regulaminy organów spółek komunikacyjnych

W ramach audytu ww. dokumentów analizie poddawana jest także metodologia obliczania rekompensaty.

UMOWY WYKONAWCZE

REFUNDA przygotowuje projekty umów wykonawczych zawieranych pomiędzy organizatorem a operatorem transportu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]