Plan transportowy

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy), które wskazuje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku oraz wydane do niej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące szczegółowego zakresu dokumentu planu.

Przygotowanie dokumentu jakim jest plan transportowy może zostać poprzedzone przez zespół REFUNDA przeprowadzeniem różnego rodzaju badań, w tym między innymi badań marketingowych (ankietowych) dla określenia preferencji komunikacyjnych mieszańców, w tym i pasażerów oraz zbadania rangi postulatów transportowych, takich jak na przykład częstotliwość, punktualność, dostępność, bezpośredniość, koszt, wygoda, jakość, itp. REFUNDA posiada również doświadczenie w badaniu potoków pasażerskich dla określenia napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej, jak i badaniu struktury biletów, na jakich poruszają się pasażerowie wybranych linii komunikacyjnych.

W ramach prac nad opracowaniem planu transportowego oraz procedury jego uchwalania, REFUNDA oferuje także kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych (ogłoszenia, spotkania, prezentacje, przyjmowanie uwag i wniosków, udzielanie odpowiedzi). Po ich zakończeniu plan transportowy zostaje uzupełniony o uzasadnione do wprowadzenia uwagi zebrane podczas całego procesu i czasu trwania konsultacji.

Ponadto, REFUNDA dokonuje także wymaganych prawem uzgodnień z jednostkami sąsiednimi (powiatami i gminami), przez obszar których przebiegają określone w planie transportowym linii komunikacyjne oraz wnioskuje do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie opinii na temat konieczności sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu jakim jest plan transportowy.

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]