Gospodarka odpadami

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doradztwie dla samorządów we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami. REFUNDA z sukcesem optymalizuje wydatki gmin, w tym posiadających własne zakłady gospodarowania odpadami. Zespół ekspertów ds. gospodarki odpadami REFUNDA oferuje kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.

Specjalizujemy się w:

 • kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, kalkulacji stawek opłat za zagospodarowanie odpadów,
 • opracowywaniu bądź zmianie uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • kompleksowej obsłudze zamówień publicznych, w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • opracowywaniu projektów /wzorów umów o świadczenie usług publicznych w gospodarce odpadami,
 • audytach ex-post i prognozach ex-ante rekompensat dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami,
 • przygotowaniu i kompleksowym wdrażaniu modeli wynagradzania podmiotów wewnętrznych w gospodarce odpadami,
 • analizach i opiniach z zakresu pomocy publicznej,
 • usługach o charakterze prawnym i ekonomicznym przy finansowaniu, budowie i obsłudze zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych.

REFUNDA jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Więcej o izbie na www.kigo.pl

 • Puste_ulice

  Modele in-house

  Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa warunki tworzenia i funkcjonowania tzw. stref czystego transportu.

  W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko, na obszarze zwartej zabudowy można ustanowić strefę czystego transportu, do którego ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

  Kompleksowa usługa

  REFUNDA zapewnia profesjonalne opracowanie projektu aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefę czystego transportu. W ramach kompleksowej usługi:

  • kompleksowe przygotowanie systemu gospodarki odpadami do funkcjonowania w modelu in-house,
  • przygotowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych (tzw. PSC, umowy wykonawcze, umowy powierzenia) w modelu in-house,
  • wykonanie kalkulacji rekompensat ex-ante (prognozy) na cały okres umowy powierzenia,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej niezbędnych zmian w umowach lub statutach spółek oraz innych dokumentach korporacyjnych, które mogą mieć wpływ na skuteczne wprowadzenie modelu in-house,
  • przygotowanie uzasadnienia prawnego i faktycznego wyboru trybu „z wolnej ręki”,
  • przygotowanie treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej o zamiarze zawarcia umowy powierzenia „z wolnej ręki” oraz treści zawiadomienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – zgodnie z wymogami zmienionych przepisów Prawa Zamówień Publicznych w zakresie stosowania trybu „z wolnej ręki”,
  • wykonanie kalkulacji współczynnika przychodowego działalności publicznej w stosunku do komercyjnej w celu ustalenia wartości proporcji (90/10),
  • przygotowanie zmian organizacyjnych w spółkach celem osiągnięcia wartości proporcji (90/10) działalności publicznej do niepublicznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zdolności do obsługi działalności komercyjnych.

  Zespół REFUNDA zapewnia pełne wsparcie dla gmin na każdym etapie opracowania uchwały dotyczącej wytyczenia strefy czystego transportu.

  Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

  Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

  ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

  tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skontaktuj się z nami

  Newsletter

 • Odpady

  Pomoc publiczna

  Z sukcesem doradzamy organom publicznym i przedsiębiorcom otrzymującym pomoc publiczną.

  REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej zarówno dla organów i instytucji udzielających pomocy publicznej, jak i przedsiębiorstw otrzymujących tę pomoc z sektora gospodarki odpadami. Zespół REFUNDA z sukcesem przeprowadza oceny występowania pomocy publicznej w projektach Unii Europejskiej, a także testy prywatnego inwestora lub wierzyciela.

  Kompleksowe usługi

  Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, REFUNDA świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie tematyki pomocy publicznej w gospodarce odpadami w tym przede wszystkim:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej w ogólnym interesie gospodarczym (UOiG),
  • wykonanie testu prywatnego inwestora (test pomocy publicznej),
  • wykonanie testu prywatnego wierzyciela (test pomocy publicznej),
  • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans GmbH (tzw. test Altmark),
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków UE,
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach dot. gospodarki odpadami współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych-publicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, NFOŚiGW i inne).

  Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

  Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

  ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

  tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skontaktuj się z nami

  Newsletter

 • Transport

  Rekompensaty

  REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie audytów rekompensat. Zrealizowaliśmy ponad 100 zleceń dotyczących audytu lub prognozy rekompensaty, w tym w branży gospodarki odpadami. Z sukcesem doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom w rozliczaniu oraz planowaniu rekompensat.

  Kompleksowe usługi

  Oferujemy:

  • przeprowadzenie audytów ex-post rekompensat w gospodarce odpadami,
  • wykonanie prognoz ex -ante rekompensat w gospodarce odpadami,
  • metodologie rozliczenia rekompensat,
  • wykonanie analiz zgodności posiadanych metodologii z przepisami oraz wskazanie propozycji optymalizacji,
  • doradztwo w zakresie dostosowania polityki rachunkowości spółek do metodologii rozliczania rekompensat,
  • wykonanie analiz dotyczących wpływu przysporzeń otrzymywanych przez spółki (np. w postaci: podwyższenia kapitału zakładowego, dotacji lub dopłaty do kapitału) na poziom i rozliczenie rekompensat,
  • sporządzenie wycen rynkowych wartości udziałów w spółkach gospodarki odpadami na potrzeby obliczenia wartości ekwiwalentu dotacji brutto (wartości pomocy publicznej) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce.

  Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

  Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

  ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

  tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skontaktuj się z nami

  Newsletter

 • Odpady

  Systemy gospodarki odpadami

  REFUNDA, z sukcesem, optymalizuje wydatki gmin, także tych posiadających własne spółki z sektora gospodarki odpadami.

  Kompleksowe usługi

  W ramach oferowanych usług realizujemy:

  • kalkulacje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
  • prognozy kosztów funkcjonowania systemu po zmianie stawek opłat,
  • opracowanie bądź zmianę uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,
  • kalkulacje wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadów,
  • kompleksową obsługę zamówień publicznych, w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • analizy dotyczące kierunku rozwoju selektywnej zbiórki odpadów,
  • określanie zapotrzebowania na punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych lub innych rozwiązań alternatywnych,
  • analizy dotyczące odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
  • koncepcje działań edukacyjno – promocyjnych dla wybranego modelu gospodarki odpadami.

  Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

  Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

  ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

  tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skontaktuj się z nami

  Newsletter

 • Fabryka

  Zamówienia publiczne

  Pomagamy zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom.

  EFUNDA służy Zamawiającym kompleksową pomocą w bezpiecznym oraz efektywnym prowadzeniu postępowań przetargowych. Wykonawcom oferujemy pełne wsparcie w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne oraz korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  W ramach praktyki zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami zespół REFUNDA doradza w postępowaniach dotyczących:

  • kontraktowania przez gminy usług zagospodarowania i/lub odbioru odpadów komunalnych,
  • wyboru podmiotów budujących, projektujących i eksploatujących instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności w formułach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP.

  Kompleksowe usługi

  REFUNDA oferuje Zamawiającym:

  • ustalenie i przygotowanie warunków udziału w postępowaniu,
  • przygotowanie pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy,
  • przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu,
  • kompleksowe doradztwo na etapie oceny ofert oraz wyjaśnień treści SIWZ,
  • uczestniczenie w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych,
  • zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  REFUNDA oferuje Wykonawcom:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • składanie wniosków o zmianę treści SIWZ oraz odwołań wobec postanowień SIWZ,ocenę złożonych ofert konkurencji w postępowaniu,
  • analizy i opinie dotyczące zagadnień prawa zamówień publicznych,
  • pełne doradztwo prawne w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym sporządzanie odwołań i zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi.

  Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

  Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

  ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

  tel: 71 371 79 90 (9.00-17.00)
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skontaktuj się z nami

  Newsletter