Analiza kosztów i korzyści

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, obejmującą:

  • analizę finansowo-ekonomiczną,
  • szacunek efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
  • analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Kompleksowe opracowanie analizy kosztów i korzyści

Jednostka samorządu terytorialnego miała obowiązek stworzenia ww. analizy w terminie do 31 grudnia 2018 roku i niezwłocznie po jej sporządzeniu przekazania ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Jeżeli wyniki analizy wskazywać będą na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego może obecnie nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych.

W ramach prac nad sporządzeniem analizy, REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Po ich zakończeniu analiza zostanie uzupełniona o uzasadnione do wprowadzenia uwagi mieszkańców zebrane podczas całego procesu i czasu trwania konsultacji.

REFUNDA, po przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych, oferuje także dostosowanie planu transportowego do jej wyników, na co ustawodawca przewidział rok czasu od wejścia w życie ww. przepisów.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami