Gospodarka odpadami

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doradztwie dla samorządów we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami. REFUNDA z sukcesem optymalizuje wydatki gmin, w tym posiadających własne zakłady gospodarowania odpadami. Zespół ekspertów ds. gospodarki odpadami REFUNDA oferuje kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.

Specjalizujemy się w:

 • kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, kalkulacji stawek opłat za zagospodarowanie odpadów,
 • opracowywaniu bądź zmianie uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • kompleksowej obsłudze zamówień publicznych, w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • opracowywaniu projektów /wzorów umów o świadczenie usług publicznych w gospodarce odpadami,
 • audytach ex-post i prognozach ex-ante rekompensat dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami,
 • przygotowaniu i kompleksowym wdrażaniu modeli wynagradzania podmiotów wewnętrznych w gospodarce odpadami,
 • analizach i opiniach z zakresu pomocy publicznej,
 • usługach o charakterze prawnym i ekonomicznym przy finansowaniu, budowie i obsłudze zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych.

REFUNDA jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Więcej o izbie na www.kigo.pl

 • Puste_ulice

  Modele in-house

  Z sukcesem wdrażamy modele in-house w gospodarce odpadami. Zrealizowaliśmy ponad 100 projektów doradczych na rzecz spółek komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem modeli in-house.

  Oferujemy:

  • kompleksowe przygotowanie systemu gospodarki odpadami do funkcjonowania w modelu in-house,
  • przygotowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych (tzw. PSC, umowy wykonawcze, umowy powierzenia) w modelu in-house,
  • wykonanie kalkulacji rekompensat ex-ante (prognozy) na cały okres umowy powierzenia,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej niezbędnych zmian w umowach lub statutach spółek oraz innych dokumentach korporacyjnych, które mogą mieć wpływ na skuteczne wprowadzenie modelu in-house, 
  • przygotowanie uzasadnienia prawnego i faktycznego wyboru trybu „z wolnej ręki”, 
  • przygotowanie treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej o zamiarze zawarcia umowy powierzenia „z wolnej ręki” oraz treści zawiadomienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – zgodnie z wymogami zmienionych przepisów Prawa Zamówień Publicznych w zakresie stosowania trybu „z wolnej ręki”, 
  • wykonanie kalkulacji współczynnika przychodowego działalności publicznej w stosunku do komercyjnej w celu ustalenia wartości proporcji,
  • przygotowanie zmian organizacyjnych w spółkach celem osiągnięcia wartości proporcji działalności publicznej do niepublicznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zdolności do obsługi działalności komercyjnych.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Odpady

  Pomoc publiczna

  Z sukcesem doradzamy organom publicznym i przedsiębiorcom otrzymującym pomoc publiczną.

  REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej zarówno dla organów i instytucji udzielających pomocy publicznej, jak i przedsiębiorstw otrzymujących tę pomoc z sektora gospodarki odpadami. Zespół REFUNDA z sukcesem przeprowadza oceny występowania pomocy publicznej w projektach Unii Europejskiej, a także testy prywatnego inwestora lub wierzyciela.

  Kompleksowe usługi

  Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, REFUNDA świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie tematyki pomocy publicznej w gospodarce odpadami w tym przede wszystkim:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej w ogólnym interesie gospodarczym (UOiG),
  • wykonanie testu prywatnego inwestora (test pomocy publicznej),
  • wykonanie testu prywatnego wierzyciela (test pomocy publicznej),
  • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans GmbH (tzw. test Altmark),
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków UE,
  • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach dot. gospodarki odpadami współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych-publicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, NFOŚiGW i inne).

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Rekompensaty

  REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie audytów rekompensat. Zrealizowaliśmy ponad 100 zleceń dotyczących audytu lub prognozy rekompensaty, w tym w branży gospodarki odpadami. Z sukcesem doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom w rozliczaniu oraz planowaniu rekompensat.

  Kompleksowe usługi

  Oferujemy:

  • przeprowadzenie audytów ex-post rekompensat w gospodarce odpadami,
  • wykonanie prognoz ex -ante rekompensat w gospodarce odpadami,
  • metodologie rozliczenia rekompensat,
  • wykonanie analiz zgodności posiadanych metodologii z przepisami oraz wskazanie propozycji optymalizacji,
  • doradztwo w zakresie dostosowania polityki rachunkowości spółek do metodologii rozliczania rekompensat,
  • wykonanie analiz dotyczących wpływu przysporzeń otrzymywanych przez spółki (np. w postaci: podwyższenia kapitału zakładowego, dotacji lub dopłaty do kapitału) na poziom i rozliczenie rekompensat,
  • sporządzenie wycen rynkowych wartości udziałów w spółkach gospodarki odpadami na potrzeby obliczenia wartości ekwiwalentu dotacji brutto (wartości pomocy publicznej) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Odpady

  Systemy gospodarki odpadami

  REFUNDA, z sukcesem, optymalizuje wydatki gmin, także tych posiadających własne spółki z sektora gospodarki odpadami.

  Kompleksowe usługi

  W ramach oferowanych usług realizujemy:

  • kalkulacje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
  • prognozy kosztów funkcjonowania systemu po zmianie stawek opłat,
  • opracowanie bądź zmianę uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,
  • kalkulacje wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadów,
  • kompleksową obsługę zamówień publicznych, w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • analizy dotyczące kierunku rozwoju selektywnej zbiórki odpadów,
  • określanie zapotrzebowania na punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych lub innych rozwiązań alternatywnych,
  • analizy dotyczące odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
  • koncepcje działań edukacyjno – promocyjnych dla wybranego modelu gospodarki odpadami.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Fabryka

  Zamówienia publiczne

  Pomagamy zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom.

  REFUNDA służy Zamawiającym kompleksową pomocą w bezpiecznym oraz efektywnym prowadzeniu postępowań przetargowych. Wykonawcom oferujemy pełne wsparcie w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne oraz korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  W ramach praktyki zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami zespół REFUNDA doradza w postępowaniach dotyczących:

  • kontraktowania przez gminy usług zagospodarowania i/lub odbioru odpadów komunalnych,
  • wyboru podmiotów budujących, projektujących i eksploatujących instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności w formułach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP.

  Kompleksowe usługi

  REFUNDA oferuje Zamawiającym:

  • ustalenie i przygotowanie warunków udziału w postępowaniu,
  • przygotowanie pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy,
  • przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu,
  • kompleksowe doradztwo na etapie oceny ofert oraz wyjaśnień treści SIWZ,
  • uczestniczenie w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych,
  • zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

  REFUNDA oferuje Wykonawcom:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • składanie wniosków o zmianę treści SIWZ oraz odwołań wobec postanowień SIWZ,ocenę złożonych ofert konkurencji w postępowaniu,
  • analizy i opinie dotyczące zagadnień prawa zamówień publicznych,
  • pełne doradztwo prawne w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym sporządzanie odwołań i zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami