Fabryka

Zamówienia publiczne

Pomagamy zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom.

REFUNDA służy Zamawiającym kompleksową pomocą w bezpiecznym oraz efektywnym prowadzeniu postępowań przetargowych. Wykonawcom oferujemy pełne wsparcie w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne oraz korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

W ramach praktyki zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami zespół REFUNDA doradza w postępowaniach dotyczących:

 • kontraktowania przez gminy usług zagospodarowania i/lub odbioru odpadów komunalnych,
 • wyboru podmiotów budujących, projektujących i eksploatujących instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności w formułach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP.

Kompleksowe usługi

REFUNDA oferuje Zamawiającym:

 • ustalenie i przygotowanie warunków udziału w postępowaniu,
 • przygotowanie pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy,
 • przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu,
 • kompleksowe doradztwo na etapie oceny ofert oraz wyjaśnień treści SIWZ,
 • uczestniczenie w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych,
 • zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

REFUNDA oferuje Wykonawcom:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • składanie wniosków o zmianę treści SIWZ oraz odwołań wobec postanowień SIWZ,ocenę złożonych ofert konkurencji w postępowaniu,
 • analizy i opinie dotyczące zagadnień prawa zamówień publicznych,
 • pełne doradztwo prawne w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym sporządzanie odwołań i zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami