Miejski plan adaptacji do zmian klimatu

Zespół REFUNDA wspiera miasta w kompleksowym opracowaniu planu adaptacji miasta do zmian klimatu.

Zmiany

Zespół specjalistów REFUNDA wspiera miasta w całej Polsce w kompleksowym opracowywaniu miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu z założenia jest dokumentem o charakterze strategicznym kształtującym politykę miasta w przedmiotowym zakresie. Plan adaptacji do zmian klimatu tworzony jest w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

Specjaliści REFUNDA posiadają wiedzę z obszaru ochrony środowiska, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej i transportu, która jest niezbędna przy sporządzaniu planu adaptacji miasta do zmian klimatu.

REFUNDA oferuje przede wszystkim:

  • opracowanie części analityczno- diagnostycznej planu adaptacji do zmian klimatu, w tym w szczególności ocenę podatności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, określenie stopnia ekspozycji na dany czynnik klimatyczny, analizę wrażliwości, wpływ zmian klimatu na miasto, określenie zdolności adaptacyjnych regionu,
  • analizę ryzyka, czyli identyfikację możliwych szans i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu,
  • analizę i ocenę opcji adaptacyjnych,
  • przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ),
  • uzgodnienie zakresu oraz stopnia szczegółowości SOOŚ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Całość prac nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu jest opracowywana w zgodności z zapisami dokumentów „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (tzw. SPA2020) oraz „Wytycznymi do przygotowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, wydanymi przez Ministerstwo Środowiska.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami