Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

REFUNDA oferuje przygotowanie lub aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Plan zaopatrzenia w ciepło

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim obszarze. Taki dokument powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument przedstawiający propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, harmonogram realizacji zadań, a także przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz wskazanie źródeł ich finansowania.

Zespół specjalistów REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie lub okresową aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Przygotowanie lub aktualizacja takiego dokumentu pozwoli danej gminie / miastu na:

  • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • podjęcie działań racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
  • wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
  • określenie zakresu współpracy z innymi gminami

Dokument założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe podlega obowiązkowym konsultacjom społecznym, a następnie uchwaleniu przez radę gminy / miasta. Oba te procesy również wspomaga zespół REFUNDA, pomagając przygotować i przeprowadzić konsultacje społeczne oraz prezentując dokument przed radnymi.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami