Plany aglomeracji

Zespół REFUNDA wspiera gminy w opracowaniu lub dostosowaniu planu aglomeracji do wytycznych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Plan

Zespół specjalistów REFUNDA wspiera gminy w całej Polsce w wyznaczaniu, zmianie lub likwidacji aglomeracji.

Przygotowywane jest to zgodnie z celami dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), a także wytycznych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę w wyznaczeniu aglomeracji lub przygotowaniu zmiany aglomeracji (aktualizacja planu aglomeracji) czy też jej likwidacji. Określenie prawidłowego obszaru i granic aglomeracji umożliwia gminie aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym unijne na dalszy rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Co leży w zakresie kompleksowej oferty REFUNDA?

  • przegląd obszarów i granic aglomeracji, w wyniku którego powstaje pisemny raport dla władz gminy wraz z uzasadnieniem dla konieczności zmian i aktualizacji aglomeracji lub likwidacji aglomeracji
  • zmiana obszarów i granic aglomeracji zarówno w części opisowej (wniosek / plan), jak i graficznej (mapa w skali 1:10000 lub 1:25000)
  • wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji
  • likwidacja aglomeracji - przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu likwidacyjnego, zgodnie z wytycznymi i przepisami prawa
  • uzasadnienie wielkości oraz sposobu obliczenia wskaźnika Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) dla danej aglomeracji
  • zaopiniowanie planu aglomeracji w regionalnej zlewni Wód Polskich, co jest obecnie obowiązkowe oraz ustosunkowanie się do ew. uwag tej instytucji i naniesienie stosownych korekt do planu aglomeracji
  • zaopiniowanie planu aglomeracji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), co jest konieczne w przypadku, gdy na obszarze i w granicach aglomeracji znajdują się obszary chronione, jak np. Natura 2000 czy pomniki przyrody) oraz
  • ustosunkowanie się do ew. uwag tej instytucji i naniesienie stosownych korekt do planu aglomeracji
  • przygotowanie projektu uchwały rady gminy wraz z uzasadnieniem dla wyznaczenia, zmiany lub likwidacji aglomeracji

Posiadamy referencje z wykonanych planów aglomeracji z całej Polski. Zapraszamy do współpracy!

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami