Pomoc publiczna

Zespół REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej. Zarówno dla organów i instytucji udzielających wsparcia w postaci pomocy publicznej, jak i przedsiębiorstw otrzymujących tę pomoc. Z sukcesem przeprowadzamy także oceny występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespół REFUNDA świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie złożonej tematyki, jaką jest pomoc publiczna, w szczególności pomoc publiczna dla przedsiębiorców, którą bada się m.in. poprzez test pomocy publicznej.

W zakresie pomocy publicznej REFUNDA oferuje:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla sektora publicznego transportu zbiorowego (Rozporządzenie WE 1370/2007),
 • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym,
 • analizy dla przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację (pomoc publiczna dla przedsiębiorców),
 • kompleksowe doradztwo w zakresie pomocy publicznej na badania i rozwój (R&D),
 • test prywatnego inwestora (test pomocy publicznej),
 • test prywatnego wierzyciela (test pomocy publicznej),
 • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans GmbH (tzw. test Altmark),
 • audyty rekompensat zarówno dla sektora publicznego transportu zbiorowego, jak i wszystkich przedsiębiorstw świadczących inne usługi publiczn, jako podmioty in–house (tzw. podmioty wewnętrzne),
 • analizy i opinie dla instytucji zarządzających i wdrażających oraz beneficjentów dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, publicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, NFOŚiGW i inne).
 • Analiza

  Analiza rekompensaty

  REFUNDA jest krajowym liderem rynku audytu rekompensat. Nasz zespół uczestniczył w ponad 100 projektach doradczych obejmujących audyt rekompensaty zrealizowanych na rzecz organów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek otrzymujących rekompensatę. REFUNDA pracuje zarówno w ramach jednostkowych zleceń, jak i stałej rocznej lub wieloletniej umowy. Specjalizujemy się w audytach rekompensaty w branży gospodarki odpadami, sporcie i rekreacji.

  Kompleksowa analiza kosztów

  W ramach audytu rekompensaty zespół REFUNDA dokonuje kompleksowej analizy kosztów uzasadnionych i związanych z powierzoną publiczną działalnością, przychodów pomniejszających rekompensatę oraz ocenia rachunkowość podmiotu otrzymującego rekompensatę z punktu widzenia odpowiedniego rozdziału części publicznej od niepublicznej.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Analiza

  Pomoc de minimis

  Zgodnie z nowym unijnym Rozporządzeniem UE nr 1407/2013 limit pomocy de minimis został podniesiony do kwoty 200 tys. euro.

  Doradztwo klientom

  Zespół REFUNDA doradza Klientom, jak i czy można zakwalifikować daną pomoc, jako pomoc de minimis, czy nastąpiła tzw. kumulacja pomocy, a także czy podmiot w ogóle kwalifikuje się do objęcia tego rodzaju pomocą. Obliczamy także odpowiedni ekwiwalent dotacji brutto (EDB), co pozwala uznać daną pomoc de minimis za „pomoc przejrzystą” i zwolnić z obowiązków notyfikacyjnych.

   

   

   

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Analiza

  Pomoc publiczna w projektach UE

  Zespół REFUNDA doradza instytucjom wdrażającym lub pośredniczącym w ramach danych programów operacyjnych, jak również beneficjentom starającym się o dofinansowanie unijne, przy ocenie występowania pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Analizy

  Nasz zespół przygotował ponad 100 opinii i analiz z zakresu pomocy publicznej, w szczególności dotyczących oceny występowania lub optymalizacji pomocy publicznej w projektach infrastrukturalnych.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Analiza

  Rozporządzenie WE 1370/2007

  Zespół REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie doradztwa dla branży transportu zbiorowego w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy Rozporządzenia WE 1370/2007.

  Nasi specjaliści są autorami ponad 100 opracowań dotyczących stosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 przygotowanych zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego organizujących publiczny transport zbiorowy, jak również spółek publicznych oraz prywatnych z sektora transportu zbiorowego.

  Kompleksowe doradztwo

  W ramach kompleksowego doradztwa w zakresie pomocy publicznej REFUNDA oferuje:

  • ocenę możliwości zastosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 w danej sytuacji,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych akt bezpośredniego powierzenia świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • wykonanie audytu rekompensaty i/lub prognozy rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usług publicznych,
  • weryfikację zasad rozdziału kosztów stosowanych w przedsiębiorstwach uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1370/2007,
  • przygotowanie analizy porównawcze operatorów/przewoźników.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Analiza

  Test ALTMARK

  Orzeczenie w sprawie 280/00 Altmark Trans GmbH to jedno z podstawowych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie pomocy publicznej wypłacanej w formie rekompensaty.

  Trudność testu Altmark polega na spełnieniu jego czwartego warunku, tj. wykazaniu, że pomoc publiczna udzielana przedsiębiorstwu, a tym samym poziom jego kosztów, odpowiada poziomowi jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi środkami potrzebnymi do spełnienia koniecznych wymogów z tytułu świadczenia danych usług publicznych.

  Doradztwo

  W przypadku, gdy nie można zastosować przepisów dotyczących pomocy publicznej z Rozporządzenia WE 1370/2007 lub pomocy udzielanej zgodnie z przepisami dotyczącymi usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zespół REFUNDA doradza przy spełnieniu 4. warunku Altmark i „zaliczeniu” całego testu.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Analiza

  Test prywatnego inwestora i wierzyciela

  Test prywatnego inwestora jest instrumentem służącym do określenia czy dane działanie państwa stanowi, czy też nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej i sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy inwestor prywatny, w podobnej sytuacji, zachowałaby się tak samo jak organ władzy publicznej. Przeprowadzenie testu prywatnego inwestora jest skomplikowanym i multidyscyplinarnym procesem, wymagającym porównania warunków badanej transakcji kapitałowej z innymi podobnymi sytuacjami w jakie zaangażowane są lub mogły być firmy prywatne. 

  Drugim rodzajem testu zachowań władzy publicznej i oceny pomocy publicznej jest test prywatnego wierzyciela. Zespół REFUNDA z powodzeniem doradza zarówno spółkom, które uzyskały korzyść od organu publicznego, jak i stronie publicznej, w ocenie i ewentualnej notyfikacji pomocy udzielonej w tej formie. Test prywatnego wierzyciela ma na celu wykazanie czy państwo, występujące w roli wierzyciela, zachowuje się jak prywatna instytucja nastawiona na zysk. Innymi słowy czy na przykład umarzając dane zobowiązanie (podatkowe, wynikające z kar umownych, inne) działa w sposób w jaki działałby prywatny podmiot występujący z pozycji wierzyciela.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Analiza

  Usługi w ogólnym interesie gospodarczym

  REFUNDA jest jednym z liderów w zakresie doradztwa w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy pakietu dokumentów dotyczących pomocy publicznej dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

  Nasz zespół stworzył ponad kilkadziesiąt opracowań dotyczących stosowania przepisów decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

  Kompleksowe doradztwo

  Klientami REFUNDA są jednostki samorządu terytorialnego zlecające swoim podmiotom „in house” świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym, jak również spółki publiczne świadczące tego rodzaju usługi. Do tego rodzaju usług należą: utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie letnie i zimowe ulic, utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie cmentarza komunalnego, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zapewnienie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

  W ramach kompleksowego doradztwa dotyczącego pomocy publicznej zespół REFUNDA oferuje:

  • ocenę możliwość zastosowania przepisów ww. decyzji Komisji Europejskiej w danej sytuacji,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych akt bezpośredniego powierzenia świadczenia usługi (lub kilku usług) użyteczności publicznej,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie powierzonej usługi użyteczności publicznej,
  • przeprowadzenie audytu rekompensaty i/lub przygotowanie prognoz rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usługi publicznej (lub kilku usług),
  • weryfikację zasad rozdziału kosztów stosowanych w przedsiębiorstwach uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z wymogami ww. decyzji Komisji Europejskiej.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Pomoc na ratowanie i restrukturyzację

  Zespół REFUNDA z sukcesem doradza w zakresie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcy w celu jego ratowania lub restrukturyzacji było dotychczas uzależnione od wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Taki mechanizm sprawiał, że czas oczekiwania na zatwierdzenie wynosił kilkanaście miesięcy. W tym czasie – mimo trudnej sytuacji finansowej – przedsiębiorcy, którzy poprosili o pomoc musieli utrzymywać prowadzoną działalność z własnych środków.

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc na czas mający umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej na czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji oraz pomoc w celu restrukturyzacji.

   

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami