Transport zbiorowy

Zespół specjalistów REFUNDA zrealizował ponad 100 projektów doradczych dla branży transportu zbiorowego w całej Polsce. Posiadamy doświadczony zespół specjalistów – inżynierów, ekonomistów, audytorów i radców prawnych.

REFUNDA jest aktywnym członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Uczestniczymy w zjazdach, komisjach i konferencjach, a artykuły ekspertów REFUNDA ukazują się na łamach dwumiesięcznika Biuletynu Komunikacji Miejskiej IGKM.

 • Transport

  Analiza systemów i operatorów biletowych

  REFUNDA oferuje opracowania w zakresie analiz ekonomicznych i opinii prawnych dotyczących systemów biletowych, jak i operatorów, którzy świadczą tego typu usługi.

  Nasz zespół posiada doświadczenie w analizach pozwalających na wykluczenie bądź potwierdzenie konieczności wszczęcia postępowania przetargowego na kontynuację usługi sprzedaży biletów w formie elektronicznej po zakończeniu umowy z obecnym wykonawcą – operatorem usługi.

  Oferujemy kompleksową pomoc

  Zespół REFUNDA posiada wiedzę i praktykę w analizach, których przedmiotem jest rozstrzygnięcie czy podmioty konkurencyjne wobec dotychczasowego operatora systemu są w stanie złożyć zamawiającemu ofertę w zakresie stworzenia systemu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, która byłaby zdecydowanie korzystniejsza od dotychczasowej oferty operatora, mimo kosztów wynikających z zakończenia współpracy z dotychczasowym operatorem.

  REFUNDA oferuje kompleksową pomoc przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych na wybór operatora systemu biletowego, w tym przygotowuje wzory SIWZ i umów oraz uczestniczy w komisjach przetargowych, a także reprezentuje swoich klientów przed KIO.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Analiza sytuacji rynkowej

  1 stycznia 2004 roku weszła w życie, uchwalona 6 września 2001 roku, Ustawa o transporcie drogowym zobowiązująca jednostki samorządu terytorialnego do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kompleksowej rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km.

  Na podstawie analizy odpowiedni organ samorządu podejmuje decyzję w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne.

  REFUNDA oferuje pomoc w zakresie przygotowania rocznych lub dedykowanych (dla poszczególnych wniosków) analiz sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich.

  Zakres wykonywanych porac

  REFUNDA oferuje podjęcie się, na zasadach umownych oraz w imieniu starosty, wójta lub burmistrza, następujących czynności związanych z procesem udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób:

  • przyjmowanie od zainteresowanych przewoźników wniosków o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w art. 22, ust. 1,
  • opracowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a, ust. 5,
  • zasięgnięcie opinii organizacji konsumentów w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń (art. 22a, ust. 6),
  • przygotowanie projektu stanowiska, na podstawie którego marszałek, starosta, prezydent miasta, wójt lub burmistrz, rozpatrując wniosek przewoźnika, zgodnie z art. 22a, ust. 1 odmawiałby wydania zezwolenia (pkt 1) lub mógłby dokonać odmowy jego wydania (pkt 2),
  • przygotowywanie stanowiska starosty dotyczącego wniosków marszałka województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar powiatu,
  • przygotowywanie stanowiska prezydenta miasta, wójta, burmistrza dotyczącego wniosków starosty w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar gminy lub miasta.

  Po wykonaniu powyższych czynności, na podstawie przygotowanego projektu stanowiska, marszałek, starosta, prezydent miasta, wójt lub burmistrz, podejmuje decyzję dotyczącą wydania, odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów regularnych.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Analizy porównawcze

  REFUNDA oferuje opracowanie analiz porównawczych (analizy benchmarkingowe) kosztów funkcjonowania operatora wewnętrznego w publicznym transporcie zbiorowym w stosunku do innych, porównywalnych przedsiębiorstw transportowych w celu wyłączenia ryzyka udzielania niedozwolonej pomocy publicznej.

  Analiza porównawcza daje możliwość wskazania głównych grup kosztów (np. wynagrodzenia, utrzymanie taboru, paliwo, itp.) jakim należałoby się przyjrzeć celem ich ewentualnej, szczegółowej analizy i możliwej obniżki.

  Na czym polega i jak działa w praktyce?

  Analiza porównawcza wypełnia zapisy unijnego Rozporządzenia (WE) 1370/2007 w zakresie związanym z udzielaniem własnemu operatorowi dozwolonej pomocy publicznej w postaci rekompensaty (i innych przysporzeń), ale tylko w przypadku, gdy mamy pewność że jest to spółka dobrze zarządzana, mająca koszty na odpowiednim, średniorynkowym (czyli relatywnie niewysokim) poziomie. W innym przypadku istnieje domniemanie i ryzyko, że udzielamy tej spółce (operatorowi) niedozwolonej pomocy publicznej (nawet jeśli dotychczas przekazywane z budżetu wynagrodzenie jest niższe niż jej wykazywane koszty funkcjonowania i realizacji zlecanych usług).

  Szczegółowe dane do analiz porównawczych są uzyskiwane przez zespół REFUNDA bezpośrednio od wytypowanych spółek, a w razie braków w informacjach – wspomagane liczbami z publikacji branżowych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (dostępnych tylko dla członków izby).

  Analizy porównawcze zaleca się wykonywać w okresach co 2-3 lata, aby regularnie monitorować spółkę operatora i koszty jej funkcjonowania.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Audyt rekompensaty

  Kalkulacja rekompensat to zarówno audyt rekompensaty ex-post, jak i prognoza rekompensaty ex-ante, które występują w usługach publicznego transportu zbiorowego, gospodarki odpadami komunalnymi, sportu i rekreacji. W ramach kalkulacji rekompensat REFUNDA oferuje kompleksowe usługi audytorskie o charakterze ekonomicznym i prawno-podatkowym, w tym opiniującym zagadnienia pomocy publicznej.

  Praca naszych specjalistów wspomagana jest przez biegłych rewidentów księgowych z uprawnieniami państwowymi oraz przez audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty CIA (Certified Internal Auditor) i ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

  Audyt rekompensaty jest niezależnym, zewnętrznym badaniem ex-post rekompensaty udzielonej operatorowi w formie zaliczek na wykonywanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za dany okres, najczęściej roczny. Rekompensata jest jedną z form pomocy publicznej, niezależnie czy jest przekazywana operatorowi w formie pieniężnej (zaliczkowe przelewy wynagrodzenia), czy też w formie np. podwyższania kapitału, pożyczek, aportów rzeczowych lub pieniężnych, a nawet nieodpłatnego przekazywania środków trwałych.
  Z uwagi na szczególny charakter, zaleca się przeprowadzać audyt rekompensaty raz do roku, tym samym kontrolując czy nie doszło do nadmiernej, niezadowolonej pomocy publicznej, którą przekazaliśmy operatorowi. Audyt rekompensaty warto przeprowadzać po zamknięciu przez badany podmiot ksiąg rachunkowych za poprzedni rok, a jeszcze przed zakończeniem prac biegłych rewidentów.

  Prognoza rekompensaty jest niezależną, zewnętrzną kalkulacją ex-ante wysokości rekompensaty, którą dany organizator planuje udzielić wybranemu operatorowi w kolejnych okresach realizacji umowy powierzenia. Okresy dla prognoz rekompensaty są zazwyczaj roczne, ale występują również okresy kilkuletnie i wieloletnie. Prognoza rekompensaty jest niezbędnym elementem, nierzadko stanowiącym załącznik, do zawarcia nowej bądź przedłużenia dotychczasowej umowy powierzenia z danym Operatorem świadczącym usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego.

  Kalkulacja rekompensaty, w tym zarówno audyt rekompensaty, jak i prognoza rekompensaty jest opracowywana w oparciu o następujące akty:

  • Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70,
  • Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13),
  • Wytyczne MRR/H/22(3)/05/2011 w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 11 maja 2011 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
  • Umowę wykonawczą zawartą pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem wewnętrznym i tam zawartą metodologię oraz warunki dla kalkulowania rekompensaty.

  Przy okazji kalkulacji rekompensaty, zarówno podczas audytu rekompensaty, jak i prognozy rekompensaty, REFUNDA oferuje także usługę oceny organizacji i prowadzenia rachunkowości u badanego operatora. Nasz zespół przeanalizuje czy posiadana polityka rachunkowości, w tym również stosowane tzw. klucze podziałowe (klucze rozliczeniowe), spełniają szczególne wymagania dotyczące ewidencji działalności publicznej i niepublicznej, w szczególności zasad wynikających z Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Audyt zarządczy

  REFUNDA oferuje kompleksowe audyty zarządcze spółek komunikacyjnych o charakterze ekonomiczno-finansowym, prawno-podatkowym i organizacyjnym. Zakres podstawowy audytu zarządczego obejmuje badanie ponoszonych kosztów, organizację pracy w przedsiębiorstwie, a także audyt zawartych umów z kontrahentami w celu zobrazowania stanu funkcjonowania spółki.

  Audyt zarządczy daje pełny obraz badanej spółki pod kątem jej funkcjonowania, w tym głównie ponoszonych kosztów, rentowności poszczególnych usług publicznych i niepublicznych oraz stanu organizacyjnego i prawnego firmy.

  Dlaczego warto?

  Może on posłużyć, jako materiał wyjściowy (sygnalizujący stan spółki, w tym obszary problemowe) dla dalszych działań – reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

  Te wymagają osobnego opracowania, w którym zostaną podane konkretne propozycje zmian i zadań do wykonania oraz budżet i możliwe do osiągnięcia dzięki tym działaniom oszczędności i obniżki kosztów.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Badania marketingowe

  REFUNDA oferuje przeprowadzenie profesjonalnych badań marketingowych – ankietowych w komunikacji zbiorowej, które swym zakresem obejmują reprezentatywne grupy mieszkańców danego ośrodka, w tym również pasażerów.

  Badania mogą dotyczyć wielkości i struktury popytu, więźby ruchu, preferencji komunikacyjnych badanej grupy, jak też postulatów transportowych (np. częstotliwości kursowania, punktualności, wygody, kosztu, dostępności, bezpośredniości i innych) oraz innych zagadnień transportowych.

  Jak to wygląda?

  Badania przeprowadzane przez zespół REFUNDA mogą być realizowane na zewnątrz np. na przystankach, węzłach i ciągach komunikacyjnych, wewnątrz pojazdów komunikacji zbiorowej, a także bezpośrednio w gospodarstwach domowych (door-to-door).

  Po zakończeniu badania, zespół REFUNDA zestawia i analizuje zebrane wyniki oraz przygotowuje ich prezentację w formie opisowo-graficznej.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Badania napełnień

  REFUNDA oferuje kompleksowe badania napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej całej sieci lub pomiary na wybranych liniach komunikacyjnych.

  Prace badawcze wykonywane są w określone, „reprezentatywne” pory roku i dni tygodnia oraz o porach dnia odpowiadającym rozkładom jazdy, w tym obejmującym pory szczytowe, pozaszczytowe i międzyszczytowe.

  Jak wygląda proces?

  Badania napełnień wykonywane są najczęściej techniką wewnątrzpojazdową, gdzie weryfikowana jest ilość pasażerów wysiadających i wsiadających do pojazdu oraz określane jest tzw. napełnienie względne. Po wykonaniu pomiarów sporządzana jest baza wyników, a następnie ich analiza i opis wyników badań, które prezentowane są również w formie graficznej (wykresy).

  Na zlecenie Klienta przygotowujemy komentarze i wnioski do wykonanych badań, które są sporządzane przez naszych inżynierów – specjalistów ds. transportu zbiorowego.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Badania struktury biletów

  REFUNDA oferuje kompleksowe badania struktury biletowej oraz doradztwo w zmianach taryf.

  Badania przeprowadzane są przez przeszkolonych ankieterów i odbywają się wewnątrz pojazdów danego operatora/przewoźnika. Zebrane dane są zestawiane, analizowane i przedstawiane w formie opisowo-graficznej.

  Doradzamy także w zmianach taryf

  Zespół REFUNDA doradza także w zmianach taryf, celem dostosowania ich do potrzeb pasażerów oraz możliwości organizacyjnych i finansowych organizatora publicznego transportu zbiorowego, jak i samego operatora.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Badania tajemniczy klient

  REFUNDA kompleksowo przygotowuje i przeprowadza badania typu „Tajemniczy Klient” (Mystery Shopper/Secret Client) w transporcie zbiorowym, w tym w autobusach, tramwajach oraz pociągach kolei w całej Polsce.

  Głównym celem badania typu „Tajemniczy Klient” jest kontrola jakości obsługi klienta – pasażera, trwałe podniesienie jakości obsługi oraz analiza mocnych i słabych punktów obsługi przez pracowników danego przewoźnika w trakcie podróży danym środkiem transportu na wskazanych trasach/relacjach.

  Jak wygląda proces?

  Dzięki zastosowaniu tego typu badania możliwe jest zweryfikowanie m.in. poziomu standardów obsługi, szybkości reakcji pracowników przewoźnika, sposobu zachowania personelu, czy jego wiedzy na temat oferty przewozowej. Wyniki badania umożliwią stworzenie standardów, w tym procedur odpowiedniej obsługi pasażera, organizację szkoleń oraz opracowanie systemów motywacyjnych i okresowych ocen pracowników (kierowców, motorniczych, konduktorów, sprzedawców i kontrolerów biletów, itp.).

  Po przeprowadzeniu badania typu „Tajemniczy Klient” zespół specjalistów REFUNDA przygotowuje raport oraz prezentuje jego wyniki, a także udziela rekomendacji co do dalszych działań. Nasz zespół, w oparciu o przeprowadzone badanie, jest w stanie przygotować również system motywacyjny dla pracowników, szkolenia, czy też opracować procedury dla właściwej obsługi pasażera.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

  Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to państwowy fundusz celowy ustanowiony Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przedsiębiorstw autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

  Środki z funduszu służą dofinansowaniu realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu przywracania lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych, które nie funkcjonowały od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego została zawarta po wejściu ustawy w życie.

  Podstawą uzyskania dofinansowania do każdego, planowanego do wykonania wozokilometra jest złożenie wniosku przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

  REFUNDA oferuje gminom profesjonalną i kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym przede wszystkim:

  • kalkulację planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej,
  • obliczenie prognozowanej kwoty deficytu (wraz z kosztami i przychodami z działalności przewozowej stanowiącymi podstawę obliczenia kwoty deficytu),
  • obliczenie planowanej łącznej kwoty dopłaty i udziału własnego organizatora,
  • wskazanie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
  • określenie planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej wykonywanej na każdej linii,
  • kalkulację planowanej kwoty deficytu każdej linii w danym roku budżetowym,
  • kalkulację planowanej łącznej kwoty dopłaty w danym okresie.

  Więcej informacji o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych można przeczytać tutaj.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Koncesja na usługi

  REFUNDA kompleksowo wspiera swoich Klientów w zagadnieniach związanych z przygotowaniem i udziałem w postępowaniach, w których możliwa jest do zastosowania koncesja na usługi realizowane w ramach publicznego transportu zbiorowego.

  Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jednym z trybów wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego jest stosowanie przepisów Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

  Oferujemy pełne wsparcie

  Oferujemy pełne wsparcie dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin, powiatów i województw przy przeprowadzaniu postępowania koncesyjnego na usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

  Koncesja na usługi, jako jeden z możliwych trybów zawarcia umowy na usługi publicznego transportu zbiorowego, jest trybem szczególnie dedykowanym w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

  Usługi doradcze zespołu REFUNDA obejmują w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w przygotowaniu i wdrożeniu usługi publicznego transportu zbiorowego w ramach zawarcia umowy koncesji na usługi z wybranym przewoźnikiem lub kilkoma przewoźnikami,
  • dokonanie pełnej analizy ekonomicznej, technicznej i prawnej zadania zapewnienia swoim mieszkańcom transportu zbiorowego, gdzie planowana jest do przeprowadzenia koncesja na usługi,
  • przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji usługi koncesyjnej,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji prawnej, ekonomicznej oraz technicznej do prowadzenia negocjacji w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na usługi transportu zbiorowego oraz doradztwo przy wyborze najlepszego koncesjonariusza dla gmin, powiatów i województw

  Koncesja na usługi to tryb wymagający podjęcia konkretnych działań, które kompleksowo obsługuje zespół specjalistów REFUNDA:

  1. opracowanie i przygotowanie ogłoszenia o koncesji, z zawartym opisem potrzeb i wymagań, które potencjalni oferenci muszą spełniać, aby przystąpić do postępowania,
  2. ocena złożonych przez potencjalnych oferentów wniosków i analiza czy spełniają oni postawione w ogłoszeniu warunki,
  3. negocjacje i omówienie zakresu koncesji (aspektów prawnych, ekonomicznych i technicznych) z potencjalnymi oferentami, którzy spełnili wymagania postawione na etapie ogłoszenia o koncesji,
  4. sporządzenie protokołu z negocjacji,
  5. korekta opisu potrzeb i wymagań w celu opracowania ostatecznego opisu przedmiotu koncesji,
  6. opracowanie ostatecznej wersji przedmiotu koncesji, w tym także wzoru umowy koncesji na usługi oraz pozostałych niezbędnych załączników,
  7. przygotowanie i wystosowanie zaproszenia do złożenia ofert,
  8. ocena złożonych ofert,
  9. zawarcie umowy koncesyjnej (koncesja na usługi).

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Model transportowy

  REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie modeli organizacji i funkcjonowania sieci transportowych w ramach publicznej komunikacji zbiorowej, w tym planowanie i reorganizację układów transportowych, modelowanie linii i tras komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy.

  Zespół inżynierów – specjalistów ds. transportu zbiorowego REFUNDA przygotowuje także propozycje zmian systemu taryfowego.

  Opracowanie modeli ruchu

  REFUNDA oferuje opracowanie modeli ruchu, które pozwalają na sprawne zarządzanie komunikacją w mieście. Modele ruchu tworzone są na podstawie uprzednio przeprowadzanych badań ankietowych, jak i ruchu na ulicach miast. Na ich podstawie można przewidzieć konsekwencje zmian w organizacji ruchu (np. zamknięciu ulic) czy budowy nowych osiedli mieszkaniowych i ich wpływu na ruch w mieście. Za pomocą modelu można stworzyć symulację, w jaki sposób ułoży się ruch w mieście po wprowadzeniu do danego obszaru miasta obsługi komunikacji miejskiej.

  Model ruchu jest punktem wyjścia do kolejnych analiz dotyczących dróg w mieście i komunikacji miejskiej. Na jego podstawie opracowywana jest prognoza ruchu, która jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne na projekty transportowe, np. zakupu taboru czy modernizacji torowisk. Model ruchu może być wykorzystywany przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu, np. podczas zamykania ulic czy przy pracach planistycznych przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Operator wewnętrzny

  MODELE ORGANIZACJI TRANSPORTU

  REFUNDA kompleksowo opracowuje i wdraża prawno – ekonomiczne modele organizacji publicznego transportu zbiorowego przy udziale operatora wewnętrznego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia WE 1370/2007 oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

  AUDYT DOKUMENTÓW

  REFUNDA przeprowadza analizy dokumentów operatora wewnętrznego w celu ich dostosowania do przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 i Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w tym przede wszystkim:

  • uchwały i zarządzenia właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego,
  • umowy i statuty spółek komunikacyjnych,
  • regulaminy organów spółek komunikacyjnych.

  W ramach audytu tych dokumentów analizie poddawana jest także metodologia obliczania rekompensaty.

   

  UMOWY WYKONAWCZE

  REFUNDA przygotowuje projekty umów wykonawczych zawieranych pomiędzy organizatorem a operatorem transportu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Optymalizacja sieci transportowej

  REFUNDA oferuje kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji sieci transportowych, w tym: planowanie tras, układanie rozkładów jazdy oraz systemów taryfowych dopasowanych do potrzeb pasażerów, jak i możliwości organizacyjno-finansowych organizatora i operatora/przewoźnika.

  Badania terenowe

  Optymalizacja danej sieci transportowej poprzedzana jest badaniami terenowymi, w tym badaniami napełnień pojazdów oraz badaniami marketingowymi preferencji komunikacyjnych mieszkańców.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Plan transportowy

  REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy), na które wskazuje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz wydane do niej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące szczegółowego zakresu dokumentu planu.

  Przygotowanie planu transportowego

  Przygotowanie planu transportowego może zostać poprzedzone przez nasz zespół przeprowadzeniem różnego rodzaju badań np. marketingowych (ankietowych) dla określenia preferencji komunikacyjnych mieszańców, w tym pasażerów oraz analizy rangi postulatów transportowych, takich jak częstotliwość, punktualność, dostępność, bezpośredniość, koszt, wygoda, jakość, itp. REFUNDA posiada również doświadczenie w badaniu potoków pasażerskich dla określenia napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej, jak i badaniu struktury biletów, na jakich poruszają się pasażerowie wybranych linii komunikacyjnych.

  W ramach prac nad opracowaniem planu transportowego oraz procedury jego uchwalania, REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych (ogłoszenia, spotkania, prezentacje, przyjmowanie uwag i wniosków, udzielanie odpowiedzi). Po ich zakończeniu plan transportowy zostaje uzupełniony o, uzasadnione do wprowadzenia, uwagi zebrane podczas całego procesu i czasu trwania konsultacji.

  REFUNDA dokonuje, wymaganych prawem, uzgodnień z jednostkami sąsiednimi (powiatami i gminami), przez obszar których przebiegają określone w planie transportowym linie komunikacyjne oraz wnioskuje do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie opinii na temat konieczności sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu transportowego.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Pomoc publiczna

  REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie doradztwa dla branży transportu zbiorowego w stosowaniu przepisów pomocy publicznej w oparciu o przepisy Rozporządzenia WE 1370/2007. Nasz zespół specjalistów ds. transportu zbiorowego jest autorem ponad 100 opracowań dotyczących stosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007.

  Naszymi Klientami są zarówno jednostki samorządu terytorialnego organizujące publiczny transport zbiorowy, jak również spółki publiczne oraz prywatne z sektora transportu zbiorowego.

  Kompleksowe doradztwo

  W ramach kompleksowego doradztwa dotyczącego pomocy publicznej REFUNDA oferuje:

  • ocenę możliwość zastosowania przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 w danej sytuacji,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych aktów bezpośredniego powierzenia świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego,
  • weryfikację lub przygotowanie nowych wzorów/projektów umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • audyt rekompensaty i/lub prognozę rekompensaty na okres trwania umowy o świadczenie usług publicznych,
  • weryfikację zasady rozdziału kosztów stosowane w przedsiębiorstwach uzyskujących pomoc publiczną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1370/2007,
  • przygotowanie analiz porównawczych (benchmarkingowych) operatorów/przewoźników.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Program restrukturyzacji

  REFUNDA oferuje opracowanie i wdrożenie programów restrukturyzacji (reorganizacji) spółek transportowych w zakresie ekonomiczno-finansowym, prawnym i organizacyjnym, celem optymalizacji kosztów funkcjonowania i organizacji pracy.

  Jak wygląda praca nad programem restrukturyzacji

  Programy takie zawierają audyt stanu obecnego, konkretne propozycje zmian i zadań do wykonania (wraz z harmonogramem czasowym) oraz budżet (nakłady finansowe na zmiany). Przygotowany przez nasz zespół specjalistów, w tym inżynierów transportu, ekonomistów i radców prawnych, program restrukturyzacji prowadzi do osiągnięcia, możliwych dzięki tym działaniom, oszczędności i obniżki kosztów funkcjonowania danej spółki.

  Podczas prac nad programem restrukturyzacji wymagana jest pełna i ścisła współpraca ze strony zarządu i wytypowanych przedstawicieli spółki.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami

 • Transport

  Rentowność linii

  REFUNDA oferuje badanie i określanie rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych dziennych i nocnych.

  Określenie poziomu rentowności poprzedzane jest przeprowadzeniem niezbędnych badań w terenie.

  Jak wygląda proces?

  Realizacją prac zajmuje się doświadczony zespół specjalistów ds. transportu zbiorowego REFUNDA, który składa się m.in. z inżynierów transportu, ankieterów i ekonomistów. Po określeniu rentowności wybranych linii komunikacyjnych, zespół REFUNDA może zaproponować rozwiązania i zmiany, które umożliwią wzrost tego wskaźnika.

  Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


  tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
  kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
  email: kontakt(at)refunda.pl

  Skontaktuj się z nami