Transport

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to państwowy fundusz celowy ustanowiony Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przedsiębiorstw autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

Środki z funduszu służą dofinansowaniu realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu przywracania lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych, które nie funkcjonowały od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego została zawarta po wejściu ustawy w życie.

Podstawą uzyskania dofinansowania do każdego, planowanego do wykonania wozokilometra jest złożenie wniosku przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

REFUNDA oferuje gminom profesjonalną i kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym przede wszystkim:

  • kalkulację planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej,
  • obliczenie prognozowanej kwoty deficytu (wraz z kosztami i przychodami z działalności przewozowej stanowiącymi podstawę obliczenia kwoty deficytu),
  • obliczenie planowanej łącznej kwoty dopłaty i udziału własnego organizatora,
  • wskazanie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
  • określenie planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej wykonywanej na każdej linii,
  • kalkulację planowanej kwoty deficytu każdej linii w danym roku budżetowym,
  • kalkulację planowanej łącznej kwoty dopłaty w danym okresie.

Więcej informacji o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych można przeczytać tutaj.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami