Transport

Plan transportowy

REFUNDA oferuje kompleksowe opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy), na które wskazuje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz wydane do niej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące szczegółowego zakresu dokumentu planu.

Przygotowanie planu transportowego

Przygotowanie planu transportowego może zostać poprzedzone przez nasz zespół przeprowadzeniem różnego rodzaju badań np. marketingowych (ankietowych) dla określenia preferencji komunikacyjnych mieszańców, w tym pasażerów oraz analizy rangi postulatów transportowych, takich jak częstotliwość, punktualność, dostępność, bezpośredniość, koszt, wygoda, jakość, itp. REFUNDA posiada również doświadczenie w badaniu potoków pasażerskich dla określenia napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej, jak i badaniu struktury biletów, na jakich poruszają się pasażerowie wybranych linii komunikacyjnych.

W ramach prac nad opracowaniem planu transportowego oraz procedury jego uchwalania, REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych (ogłoszenia, spotkania, prezentacje, przyjmowanie uwag i wniosków, udzielanie odpowiedzi). Po ich zakończeniu plan transportowy zostaje uzupełniony o, uzasadnione do wprowadzenia, uwagi zebrane podczas całego procesu i czasu trwania konsultacji.

REFUNDA dokonuje, wymaganych prawem, uzgodnień z jednostkami sąsiednimi (powiatami i gminami), przez obszar których przebiegają określone w planie transportowym linie komunikacyjne oraz wnioskuje do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie opinii na temat konieczności sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu transportowego.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami