Transport

Analiza sytuacji rynkowej

1 stycznia 2004 roku weszła w życie, uchwalona 6 września 2001 roku, Ustawa o transporcie drogowym zobowiązująca jednostki samorządu terytorialnego do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kompleksowej rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km.

Na podstawie analizy odpowiedni organ samorządu podejmuje decyzję w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne.

REFUNDA oferuje pomoc w zakresie przygotowania rocznych lub dedykowanych (dla poszczególnych wniosków) analiz sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich.

Zakres wykonywanych porac

REFUNDA oferuje podjęcie się, na zasadach umownych oraz w imieniu starosty, wójta lub burmistrza, następujących czynności związanych z procesem udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób:

  • przyjmowanie od zainteresowanych przewoźników wniosków o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w art. 22, ust. 1,
  • opracowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a, ust. 5,
  • zasięgnięcie opinii organizacji konsumentów w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń (art. 22a, ust. 6),
  • przygotowanie projektu stanowiska, na podstawie którego marszałek, starosta, prezydent miasta, wójt lub burmistrz, rozpatrując wniosek przewoźnika, zgodnie z art. 22a, ust. 1 odmawiałby wydania zezwolenia (pkt 1) lub mógłby dokonać odmowy jego wydania (pkt 2),
  • przygotowywanie stanowiska starosty dotyczącego wniosków marszałka województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar powiatu,
  • przygotowywanie stanowiska prezydenta miasta, wójta, burmistrza dotyczącego wniosków starosty w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar gminy lub miasta.

Po wykonaniu powyższych czynności, na podstawie przygotowanego projektu stanowiska, marszałek, starosta, prezydent miasta, wójt lub burmistrz, podejmuje decyzję dotyczącą wydania, odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów regularnych.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami