Publikacje

 • Dziennik Gazeta Prawna , 5 grudnia 2018 nr 236  (4886)

  Ceny energii elektrycznej, nawet w obecnej wysokości, nie przekładają się na rentowność inwestycji związanych z autobusami elektrycznymi w komunikacji miejskiej.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 150

  W ramach załączonej analizy jej autor prezentuje najważniejsze projektowane zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, których wprowadzenie będzie miało znaczenie dla organizacji, zarządzania i wykonywania publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 149

  W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Polsce przyznano 82,3 mln euro na realizację polityki spójności . W dziedzinie transportu nacisk kładziony jest na przyjazność dla środowiska – oprócz rozwoju komunikacji szynowej, finansowane są także inne formy transportu niskoemisyjnego, jak autobusy elektryczne czy trolejbusy

 • Dziennik Gazeta Prawna, 11 lipca 2018, nr 133 

  Samorządy nie muszą już teraz wymieniać taboru komunikacji miejskiej na zeroemisyjny, ale powinny się zastanowić czy nie będzie to rozwiązanie konieczne

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 148

  Czy warto stawiać na elektromobilność? Czy są z tego korzyści? Jeśli tak, to jakie? Na te i inne pytania powinna odpowiedzieć analiza kosztów i korzyści z wykorzystania autobusów zeroemisyjnych

  Analiza taka stała się wymogiem prawnym przewidzianym przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, co oznacza, iż zanim zdecydujemy się na wdrożenie elektrycznej rewolucji w taborze komunikacji miejskiej, powinniśmy dokonać stosownej analizy.

  Czytaj cały artykuł tutaj

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 147

  W dniu 23.02.2018 r. IGKM otrzymała datowany na dzień 16.02.2018 r. rządowy projekt zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 147

  W dniu 5 lutego 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która stanowi ważny punkt na drodze do wprowadzenia na terenie kraju niskoemisyjnego transportu zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Konieczność uchwalenia ustawy to wyraz zarówno implementacji prawa europejskiego, jak również potrzeba odpowiedniego uregulowania rynku paliw alternatywnych w Polsce.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 146

  eszły w życie przepisy determinujące odmienne podejście do szacowania wartości udziałów lub akcji przedsiębiorstwa należącego do jednostki samorządu terytorialnego w celu oceny wpływu dokonanego aportu na wysokość należnej rekompensaty. Wprowadzone zmiany przekładają się na konieczność zastosowania wyceny spółki komunalnej jak najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej.

 • Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, nr 9/1223

  Problematyka rozwoju elektromobilności i poszukiwania alternatywnych źródeł zasilania jest podnoszona przez wiele środowisk. Wynika to z wieloaspektowości przedsięwzięcia, wielu beneficjentów zmian i różnorodności potencjalnych korzyści oraz zagrożeń.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 144

  Polityka parkingowa prowadzona w większych miastach, zarówno Polski, jak i Europy Zachodniej, jest narzędziem wdrażania zrównoważonej mobilności, której podstawowym celem jest zwiększenie udziału podróży niesamochodowych w ogólnej liczbie podróży miejskich, przy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 143

  W niniejszym artykule zaprezentowano opis rozwiązań organizacji planowanego węzła komunikacji miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, w tym trzy możliwości realizacyjne projektu, które przygotował zespół inżynierów – specjalistów ds. publicznego transportu zbiorowego Refunda Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim

 • Przegląd Komunalny, nr 11/2015

  Pytanie takie niezmiennie zadają sobie włodarze miast i ich skarbnicy, w szczególności w okresie jesiennym, gdy nadchodzi pora planowania budżetów gmin na kolejny rok. Artykuł ten jest okładkowym tematem wydania tego numeru PK. Zachęcamy zatem do lektury!

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 138, listopad 2015

  Treść artykułu porusza kwestię planowania i organizowania transportu zbiorowego podmiejskiego lub aglomeracyjnego na bazie współpracy gmin, powiatów i operatorów

 • Przegląd Komunalny nr 11/2014

  Czy bez badań marketingowych da się obecnie racjonalnie planować i organizować publiczny transport zbiorowy? Warto przynajmniej wziąć takie badanie pod rozwagę, bowiem rzetelnie i cyklicznie przeprowadzane analizy mogą istotnie przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na danym terenie.

 • Przegląd Komunalny nr 06/2015

  System różnicowania stawek za korzystanie z przystanków w środowisku przewoźników budzi sporo kontrowersji, a samorządom przysparza problemów w warstwie interpretacji przepisów. Czy jest szansa na rozwiązanie zadowalające wszystkie strony? W wyroku z 17 lutego 2015 r. (sygn. akt II GSK 2489/13) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał, że opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych powinny być różne, zależnie od wielkości korzystających z nich pojazdów. Innymi słowy, uchwalane do tej pory stawki opłat w wersji „równej dla wszystkich” skład orzekający uznał za dyskryminujące dla przewoźników dysponujących mniejszym taborem. Można się zastanawiać, czy rzeczywiście w tym wypadku istnieje uzasadnienie różnicowania stawek opłat za korzystanie z nich i czy powinno się to odbywać wg kryterium jego wielkości i pojemności.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 136, maj 2015

  Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego przygotowując plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zobowiązani są wskazać w części graficznej zintegrowane węzły przesiadkowe znajdujące się na obszarze objętym planem, a także wskazać przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera w zakresie węzłów przesiadkowych. Planowanie i organizacja węzłów przesiadkowych należy do bieżących działań organizatora i wymaga odpowiedniego podejścia do każdego przypadku.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 136, maj 2015

  Autor artykułu analizuje wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Leipzig-Halle na pozyskiwanie dotacji i rozliczanie pomocy publicznej w zakresie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014–2020.

 • Przegląd Komunalny nr 02/2015

  Czy trzeba uzgadniać, z kim i kiedy plan transportowy? Jakie znaczenie mają wnioski składane do marszałka lub starosty przez gminy poniżej 50 tys. mieszkańców? Czy opracowanie planu transportowego powinno być poprzedzone wykonaniem badań i analiz transportowych? Jak określić w planie transportowym przewidywany tryb wyboru operatora? Jak określić sieć komunikacyjną w miejskim planie transportowym? Czy istnieje obowiązek okresowej weryfikacji i aktualizacji planów transportowych?