Publikacje

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 146

  eszły w życie przepisy determinujące odmienne podejście do szacowania wartości udziałów lub akcji przedsiębiorstwa należącego do jednostki samorządu terytorialnego w celu oceny wpływu dokonanego aportu na wysokość należnej rekompensaty. Wprowadzone zmiany przekładają się na konieczność zastosowania wyceny spółki komunalnej jak najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej.

 • Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, nr 9/1223

  Problematyka rozwoju elektromobilności i poszukiwania alternatywnych źródeł zasilania jest podnoszona przez wiele środowisk. Wynika to z wieloaspektowości przedsięwzięcia, wielu beneficjentów zmian i różnorodności potencjalnych korzyści oraz zagrożeń.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 144

  Polityka parkingowa prowadzona w większych miastach, zarówno Polski, jak i Europy Zachodniej, jest narzędziem wdrażania zrównoważonej mobilności, której podstawowym celem jest zwiększenie udziału podróży niesamochodowych w ogólnej liczbie podróży miejskich, przy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 143

  W niniejszym artykule zaprezentowano opis rozwiązań organizacji planowanego węzła komunikacji miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, w tym trzy możliwości realizacyjne projektu, które przygotował zespół inżynierów – specjalistów ds. publicznego transportu zbiorowego Refunda Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim

 • Przegląd Komunalny, nr 11/2015

  Pytanie takie niezmiennie zadają sobie włodarze miast i ich skarbnicy, w szczególności w okresie jesiennym, gdy nadchodzi pora planowania budżetów gmin na kolejny rok. Artykuł ten jest okładkowym tematem wydania tego numeru PK. Zachęcamy zatem do lektury!

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 138, listopad 2015

  Treść artykułu porusza kwestię planowania i organizowania transportu zbiorowego podmiejskiego lub aglomeracyjnego na bazie współpracy gmin, powiatów i operatorów

 • Przegląd Komunalny nr 11/2014

  Czy bez badań marketingowych da się obecnie racjonalnie planować i organizować publiczny transport zbiorowy? Warto przynajmniej wziąć takie badanie pod rozwagę, bowiem rzetelnie i cyklicznie przeprowadzane analizy mogą istotnie przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na danym terenie.

 • Przegląd Komunalny nr 06/2015

  System różnicowania stawek za korzystanie z przystanków w środowisku przewoźników budzi sporo kontrowersji, a samorządom przysparza problemów w warstwie interpretacji przepisów. Czy jest szansa na rozwiązanie zadowalające wszystkie strony? W wyroku z 17 lutego 2015 r. (sygn. akt II GSK 2489/13) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał, że opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych powinny być różne, zależnie od wielkości korzystających z nich pojazdów. Innymi słowy, uchwalane do tej pory stawki opłat w wersji „równej dla wszystkich” skład orzekający uznał za dyskryminujące dla przewoźników dysponujących mniejszym taborem. Można się zastanawiać, czy rzeczywiście w tym wypadku istnieje uzasadnienie różnicowania stawek opłat za korzystanie z nich i czy powinno się to odbywać wg kryterium jego wielkości i pojemności.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 136, maj 2015

  Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego przygotowując plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zobowiązani są wskazać w części graficznej zintegrowane węzły przesiadkowe znajdujące się na obszarze objętym planem, a także wskazać przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera w zakresie węzłów przesiadkowych. Planowanie i organizacja węzłów przesiadkowych należy do bieżących działań organizatora i wymaga odpowiedniego podejścia do każdego przypadku.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 136, maj 2015

  Autor artykułu analizuje wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Leipzig-Halle na pozyskiwanie dotacji i rozliczanie pomocy publicznej w zakresie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014–2020.

 • Przegląd Komunalny nr 02/2015

  Czy trzeba uzgadniać, z kim i kiedy plan transportowy? Jakie znaczenie mają wnioski składane do marszałka lub starosty przez gminy poniżej 50 tys. mieszkańców? Czy opracowanie planu transportowego powinno być poprzedzone wykonaniem badań i analiz transportowych? Jak określić w planie transportowym przewidywany tryb wyboru operatora? Jak określić sieć komunikacyjną w miejskim planie transportowym? Czy istnieje obowiązek okresowej weryfikacji i aktualizacji planów transportowych?

 • Przegląd Komunalny nr 01/2015

  Jak poprawnie przeprowadzić konsultacje społeczne planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planu transportowego)? Czy każdy plan transportowy musi posiadać część graficzną? Czy w planie transportowym muszą zostać ujęte przewozy komercyjne? Czy bez posiadania uchwalonego planu transportowego można zlecać świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego?

 • Wspólnota nr 47, 19 listopada 2011 r.

  Gminy mają prawo zlecać świadczenie przewozów publicznego transportu zbiorowego podmiotom prywatnym i powinny z tego prawa korzystać.

 • Przegląd Komunalny nr 10/2014

  Jak zaplanować transport zbiorowy? Jak ukształtować ofertę przewozową? Jakie determinanty wziąć pod uwagę przy planowaniu sieci komunikacyjnej na danym obszarze? Likwidować czy rozwijać dane połączenie? Z tymi i z wieloma innymi pytaniami z zakresu planowania transportu zbiorowego borykają się od lat poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

 • Transport i Komunikacja nr 2, marzec 2014

  Należy wskazać, iż zgodnie z przepisami UPTZ organizator jest uprawniony do wyboru zarówno trybów konkurencyjnych, jak i niekonkurencyjnych w stosunku do operatorów. Tym  samym pierwszą kwestią, którą musi wziąć pod uwagę organizator zamierzając zakontraktować usługi publicznego transportu zbiorowego jest wybór odpowiedniego trybu oraz jego uzasadnienie prawne i faktyczne, czego następstwem będzie dopiero odpowiednia treść i przygotowanie postanowień umowy o świadczenie usług publicznych.

 • Wspólnota nr 16, 3 sierpnia 2013

  Nieruchomość zamieszkana położona w gminie X niemal przy granicy gminy Y dotychczas obsługiwana była w zakresie odbioru odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z gminy Y. Jest ona znacznie oddalona od centrum macierzystej gminy X, a jednocześnie jest bardzo dobrze skomunikowana z gminą Y. Czy mieszkaniec ww. nieruchomości posiada prawną możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w gminie Y i rozliczania się z gminą Y?

 • Wspólnota nr 9, 27 kwietnia 2013 

  Samorządy mają problemy z kwestią określania nazw przystanków komunikacyjnych oraz trybu zamieszczania i ogłaszania rozkładów jazdy. Wynika to z nieprecyzyjnej redakcji rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie rozkładów jazdy z 10.04.2012r.

 • Wspólnota nr 7, 30 marca 2013  

  Tabor przeznaczony do swiadczenia usług publicznych może zostać zakupiony bezpośrednio przez jednostkę samorządu terytorialnego i przekazany operatorowi albo zakupiony bezpośrednio przez operatora – spółkę gminną lub podmiot wewnętrzny.